Back To Top

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (dalej jako: „Polityka”) dotyczy agencji kreatywnej o domenie www.4mediacreations.pl (dalej jako: „4Media”) i służy poinformowaniu Użytkowników o zasadach przetwarzania ich danych osobowych a także o przysługujących im prawom.

 

I DEFINICJE

1) Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

2) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3) Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę agencji kreatywnej 4Media lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

4) Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

 

II PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1) Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2) W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych Serwis jest zabezpieczony za pomocą certyfikatu.

 

III ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej jest 4Media Creations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25/535, 03-808 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie z siedzibą w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000803096, NIP: 7123392656, RE-GON: 384346904 (dalej jako: „Administrator”).

2) Przedstawicielem Administratora jest Renata Ciężkowska.

3) Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie lub pod adresem info@4mediacreations.pl.

 

IV CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH. 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis danych osobowych Użytkowników, które będą przetwarzane przez 4Media w przypadku korzystania z jej strony, z wyjaśnieniem celów i podstawy prawnej ich przetwarzania.

1) W celu umożliwienia rejestracji w 4Media Administrator przetwarza następujące dane: Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon.

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do założenia konta Użytkownika. Odmowa podania wyżej wymienionych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania danych: okres istnienia konta Użytkownika, a po upływie tego okresu dane będą przechowywane przez okres wynikający z przedawnienia potencjalnych roszczeń (np. trzy lata, jeżeli dane osobowe dotyczą innych przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 118 KC).

2) W celu ułatwienia kontaktu z Administratorem Użytkownicy mogą podać numer telefonu.

Podstawa prawna przetwarzania danych: zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych: dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przedawnienia potencjalnych roszczeń (np. trzy lata, jeżeli dane osobowe dotyczą innych przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 118 KC).

3) W celu złożenia zamówienia Użytkownik podaje następujące dane: Imię i Nazwisko, adres e-mail, telefon.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do złożenia zamówienia. Odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania danych: okres niezbędny do wykonania umowy, a po upływie tego okresu dane będą przechowywane przez okres wynikający z przedawnienia potencjalnych roszczeń (np. trzy lata, jeżeli dane osobowe dotyczą innych przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej – art. 118 KC).

 

V PRAWA UŻYTKOWNIKA.

1) Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

–  prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie zgłaszającej takie żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

–  prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, które dotyczą osoby zgłaszającej żądanie;

–  prawo do sprostowania danych – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

–  prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

–  prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz zaprzestaje ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji (tj. czasu przechowywania danych), lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

–  prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

–  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz w celu badania satysfakcji Użytkownika– osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, nie ma przy tym konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

–  prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

–  prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

–  prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2) Prawa te mogą być zrealizowane: drogą e-mailową na adres: info@4mediacreations.pl

VI PRZECHOWYWANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1) Dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2) W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych strona internetowa jest zabezpieczona za pomocą certyfikatu.

 

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) O zmianie niniejszej Polityki Administrator poinformuje Użytkowników drogą mailową, przesyłając tekst jednolity Polityki i informację o zmianach co najmniej na 7 dni przed opublikowaniem nowej wersji Polityki.

2) Nowa wersja Polityki zostanie opublikowana na stronie: https://4mediacreations.pl/polityka-prywatnosci/